Általános szerződési feltételeket

Jelen ÁSZF a GaNet Kft. (székhely: 7187 Bonyhád, Majos XIV. utca 1., cégjegyzékszám: 1709013065, adószám: 13473688-2-17) (Szolgáltató) által értékesített online hirdetési felületeken történő reklámelhelyezésre vonatkozó, a reklám közzétevő és a reklámozó (Megrendelő) közötti szerződések részét képezi.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartoznak a JegyAkcio.HU internetes portál csoport weboldalai és partner site-jai (online hirdetési felületek) és ott elhelyezett hirdetések.

A jelen ÁSZF valamennyi, a Szolgáltató és Megrendelő között létrejövő szerződés részét képezi, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, úgy ezt a tényt és az eltérés pontos tartalmát, valamint azt a rendelkezést, amelytől a felek eltérnek, a megállapodásban kifejezetten és részletesen rögzíteni kell. Ennek hiányában az eltérés érvénytelen.

A Megrendelő a weboldal használatával az ÁSZF rendelkezéseit nézve kötelezőnek ismeri el, és a hirdetésfeladási folyamatban a véglegesítés csak abban az esetben hajtható végre, ha az ÁSZF-et kifejezetten elfogadja.

A jelen ÁSZF kifejezett és eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szerződés részét képezi minden olyan szerződéses együttműködés esetén is, amely a reklámozáson túlmutat.

I. Értelmező rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF alkalmazásában:

  1. Szolgáltató: a GaNet Kft., aki a hirdetés közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik és ezek segítségével a hirdetést megismerhetővé teszi;

  1. Megrendelő: az a jogi-, jogi személyiséggel nem rendelkező, vagy természetes személy, akinek érdekében a hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a hirdetés közzétételét a Szolgáltatótól vagy megbízottjától, illetve ügynökétől megrendeli (ideértve a Megrendelő megbízásából eljáró reklámszolgáltatót és -ügynökséget is).

  1. Szolgáltatás: jelen ÁSZF alkalmazásában reklámfelületek Szolgáltató általi értékesítése;

  1. Hirdetés: olyan nyilvános tájékoztatásként ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett felület (a továbbiakban együttesen: hirdetési felület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (együtt: áru) értékesítését, vagy más módon ellenérték fejében történő igénybevételét vagy a Megrendelő által kívánt más hatás elérését segíti elő, és a Megrendelő nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő, ideértve különösen, de nem kizárólagosan jegyértékesítési tevékenység hirdetését;

  1. Egyedi reklám, egyedi elektronikus hirdetés (a továbbiakban: egyedi reklám): minden olyan a reklám, amely a reklám közzétevő mindenkori ártáblázatában szerepelő és konkrétan beárazott megjelenítéstől bármilyen vonatkozásban eltér.

  1. Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

  1. Grtv.: alatta a mindenkor hatályos gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvény értendő.

  1. Ekt.: alatta az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló mindenkori törvény értendő. törvény.

II. A szerződés létrejötte, tartalma:

 1. A reklám közzététele tárgyában a Szolgáltató és a Megrendelő között írásos szerződés megkötésére nem kerül sor, azt a felek online felületen kötik meg.

 1. A szolgáltatási jogviszony létrejöttének feltétele a Megrendelő előzetes regisztrációja a https://jegyakcio.hu weboldalon. A regisztráció során a Megrendelő az alábbi adatok megadására köteles:

 1. neve/vállalkozása cégneve,

 2. vállalkozás törvényes képviselője nevét;

 3. lakcíme/székhelye vagy állandó belföldi telephelye

 4. adószáma

 5. számlázási címe

 6. e-mail címe

 7. vállalkozásnál kapcsolattartó személy neve és elérhetősége

Amennyiben a Megrendelőnek a fenti adatok változásával kapcsolatos eljárása van folyamatban, erről köteles a Szolgáltatót tájékoztatni és kérésre ennek tényét okirattal igazolni. Amennyiben Szolgáltató a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

 1. A Megrendelő regisztrációt a https://jegyakcio.hu főoldalon megtalálható, egyszerű és jól látható regisztrációs sorok kitöltésével, valamint ezek alatt a "Regisztráció" gombra történő kattintással végzi el. A regisztráció feltétele a jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat megtekintése, megismerése és elfogadása a vonatkozó szöveges felhívás mellett található jelölőnégyzet kipipálásával, mely a jelen ÁSZF-ben részletezett előzetes hozzájárulásként megadott, szerződést keletkeztető jognyilatkozatnak minősül.

A Megrendelő profiljában számára megtekinthető és kezelhető módon tárolódik minden, általa a szolgáltatások igénybe vételéhez szükségesen rendelkezésre bocsátott személyes adat, valamint a Megrendelő által elküldött megrendelések adatai, illetve az aktív előfizetések listája.

A Megrendelő jogosult arra, hogy profilja saját maga általi törlésével a profilban található törlési opcióval, vagy a Szolgáltatónak címzett e-mail útján a regisztrációt visszavonja, mely azonban nem érinti visszavonásáig eltelt időszakra vonatkozóan a jelen ÁSZF előzetes hozzájáruláshoz kötött részeinek érvényesíthetőségét, sem a szerződéses rendelkezések mindenkori, kötelező erejét, illetve a regisztrációt követően létrejött eseti szerződések érvényes és hatályos voltát.

 1. A szolgáltatási szerződés a felek között akkor jön létre, ha a Megrendelő közölte a Szolgáltató által kért mindazon, a reklámra vonatkozó adatokat, amelyek a reklám közzétételéhez szükségesek és a Szolgáltató a szerződés létrejöttét e-mailben visszaigazolta.

Amennyiben a reklámanyag átadása után a Megrendelő részéről a hirdetési anyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor Megrendelő új anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény bejelentésének és az új anyag átadásának az eredeti megrendelés visszaigazolásában megjelölt leadási határidőig meg kell történni.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület és azon való elhelyezés árára vonatkoznak, így amennyiben a Megrendelő a reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg ezt a Szolgáltató egyedi megállapodás alapján, külön díjazásért vállalja.

 1. Az ellenérték kifizetése készpénzben nem lehetséges. A fizetési módozatait és annak feltételeit a Szolgáltató a weblapon teszi közzé.

A Szolgáltató a szolgáltatásról a fizetés teljesítését követően elektronikus számlát állít ki és azt a Megrendelő által a regisztrációnál megadott e-mail címre küldi meg, annak egyéb módon történő megküldésére nem köteles.

A Megrendelő a számlával kapcsolatos esetleges észrevételeit, annak megküldését követő 8 (nyolc) napon belül megküldött e-mailben jogosult közölni az honlapon feltüntetett e-mail címre, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

 1. A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy az általa közölt adatok és átadott reklámanyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásokba nem ütközik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, a hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a hirdetés által történő megsértéséért kizárólag őt terheli a felelősség és azért közvetlenül helyt áll, illetve amennyiben a Szolgáltatónak kell bármilyen módon ezért helytállnia, úgy a Szolgáltatót azonnal, teljeskörűen, minden költségére kiterjedően vita, beszámítás és kifogás nélkül kártalanítja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem köteles a reklám tartalmát vizsgálni a jogszabályi, etikai előírásoknak történő megfelelés szempontjából és ebben a körben nyilatkozni sem köteles.

 1. A Szolgáltató a Megrendelőtől esetlegesen átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot csak a Megrendelő kifejezett írásbeli kívánságára küldi vissza. Szolgáltató ezen anyagokat a hirdetés megjelenését követő 3 (három) hónapig őrzi meg, ezt követően – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – az anyagokat megsemmisíti.

 1. PR cikket a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak hirdetés jellege egyértelműen kiderüljön. A Szolgáltató a hirdetés jelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket ’hirdetés’ felirattal jelölheti meg. A PR cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.

Szponzorálás esetén a szponzor nevét illetve az általa megnevezni kért megjelölést az adott lap szponzorációs irányelveivel összhangban úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről a kiadvány minden olvasója tudomást szerezzen.

 1. A Megrendelő kijelenti, hogy a reklámban megjelenített előadásokért és a hozzájuk tartozó esetleges kedvezményének meglétéért, azok nyújtásáért kizárólag őt terheli a felelősség és azért közvetlenül helyt áll, illetve amennyiben a Szolgáltatónak kell bármilyen módon ezért helytállnia, úgy a Szolgáltatót azonnal, teljeskörűen, minden költségére kiterjedően vita, beszámítás és kifogás nélkül kártalanítja.

III. A szerződés egyéb feltételei, a közzététel megtagadása:

 1. A hirdetési tevékenységet a gazdasági reklámtevékenységről szóló hatályos törvény szabályozza.

 1. Amennyiben a reklám megrendelését reklámozói oldalon is ügynökség végzi, úgy meg kell neveznie ügyfelének nevét, címét, adószámát is, illetve a reklám témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét.

 1. Ha a hirdetendő termék vagy szolgáltatás megvásárlása vagy igénybevétele bejelentéshez kötött vagy engedélyköteles, a Megrendelőnek az erről szóló igazolást is csatolnia kell. Egészségügyi termék megjelentetése esetén a kiadvány megjelenésével érintett állam jogrendje szerint érvényes forgalomba hozatali engedély illetve az érvényes betegtájékoztató másolatát kérjük jelen szerződéshez mellékleteként csatolni.

 1. A Megrendelő köteles a minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási dokumentumokat az adott termékre vonatkozó első megrendelés alkalmával a megrendeléshez csatolni.

Ha a reklámozni kívánt áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, úgy Megrendelőnek az erről szóló hivatalos nyilatkozatát kell az adott termékre vonatkozó első megrendelés alkalmával csatolnia a megrendeléshez.

 1. A hirdetés megjelentetésére csak a szerződés létrejötte és a fenti feltételek maradéktalan teljesülése után kerülhet sor.

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely

 1. jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit;

 2. a reklámfelületet tartalmazó kiadvány arculatával, szellemiségével nem összeegyeztethető;

 3. a Szolgáltató hirdetési piaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül vagy közvetett módon sérti);

 4. technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető.

 1. Szolgáltató ugyancsak jogosult a közzétételt megtagadni, ha a Megrendelő II. 6. pont szerinti nyilatkozatának valóságtartalmát illetően indokolt kételyei merülnek fel.

 1. Szolgáltató ugyancsak jogosult a reklám további közzétételét megtagadni és annak módosítását kérni, ha reklámmal kapcsolatban, akár annak jogellenessége miatt hatósági eljárás indul, vagy annak veszélye fenyeget, vagy a Magyar Reklám Szövetség, az ÖRT a reklámmal kapcsolatban valamely kifogásának ad hangot, akár testületileg, akár bármely tagja, tisztviselője útján.

 1. A teljesítés jogszerű megtagadása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli.

 1. Amennyiben a Megrendelő vitássá teszi a Szolgáltató azon álláspontját, miszerint a leadott reklám jogsértő és annak megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikéri az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását vagy a jogszabályok megsértéséből eredő felelősség írásban külön íven történő Megrendelő általi történő átvállalása esetén hozzájárulhat a hirdetés megjelentetéséhez biztosíték adása mellett, melynek összegét az esetleges büntetés, kártérítés összege alapul vételével a Szolgáltató jogosult egyoldalúan megállapítani.

 1. Amennyiben a hirdetés szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző vagy egyéb szellemi alkotással összefüggő kérdés (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy a Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.

 1. Amennyiben a reklámszerződés Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondásra kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény a reklámszerződés megkötését vált ismertté, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a kérdéses szerződés szerint általa fizetendő nettó ellenérték teljes összegének megfelelő összegű szerződésszegési kötbért fizetni.

 1. A Megrendelőnek a hirdetés szövegét a magyar helyesírás szabályainak megfelelően kell a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak és a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá az egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. A Szolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Ha a Szolgáltató megítélése szerint a hirdetés szövegében - értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból - érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megrendelővel egyeztetve kell elvégezni.

 1. Ha a megfelelő időben leadott hirdetés a Megrendelőn kívül álló okból nem jelenik meg, a Megrendelő jogosult a hirdetést a Szolgáltató útján egyébként megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban felmondani. A Megrendelő által érvényesíthető kárigény a jelen ÁSZF szerinti mértékig limitált.

 1. A hirdetésnek a honlapon való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a honlap struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Szolgáltató. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt a Megrendelő a Szolgáltatóval egyezteti, majd a Szolgáltató a Megrendelőnek visszaigazolja. A speciális elhelyezést a Szolgáltató felár ellenében vállalja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, a Szolgáltatóval szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat a Szolgáltató nem érvényesíti.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a hirdetés elhelyezésének helyét a Szolgáltató határozza meg. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy meghatározatlan helyre szóló megrendelés reklámok illetve konkurens hirdetés mellé kerülhetnek, és ezért a Szolgáltatóval szemben díjcsökkentés iránti igény nem érvényesíthető.

 1. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy a lemondott reklámhellyel bármilyen módon rendelkezzen, azt bárkire átruházza, akkor sem, ha egyébként kártérítés vagy kötbér fizetésére köteles.

IV. A Szolgáltató Szolgáltatásának díja

 1. A Megrendelőt a Szolgáltató által felszámított díjak tekintetében – kifejezett, ellenkező és írásbeli megállapodás hiányában - a Szolgáltató honlapján közzétett tarifatáblázat köti az ott megállapított feltételek szerint.

 1. A Szolgáltató önálló hirdetési árlistát alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat.

 1. A Megrendelő a tarifatáblázat szerint lekötheti a tárgyévre, vagy a Szolgáltatóval egyeztetve hosszabb időszakra a kedvezményt biztosító hirdetési vagy más szolgáltatás megrendelésére vonatkozó mennyiséget. A kedvezményt biztosító mennyiség lekötését a Szolgáltató pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben a Megrendelő már az első hirdetés, illetve egyéb szolgáltatás árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben a Megrendelő a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmény elvész, ez esetben Megrendelőnek a korábban megkapott kedvezményt elveszti és a táblázat szerinti teljes díjat köteles haladéktalanul megfizetni. Ez az elszámolási szabály az irányadó abban az esetben is, ha az év végi összesítéskor a Szolgáltató kimutatja, hogy Megrendelő a kedvezmény igénybevételekor vállalt hirdetési (vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó) mennyiséget nem tette közzé. A fentieken túl a Megrendelő az előzetesen legkötött szolgáltatások nettó – ÁFÁ-t nem tartalmazó - összértékének 20 %-a összegű szerződésszegési kötbér fizetésére is köteles egyidejűleg.

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat – amennyiben ez a Megrendelőt érinti - a változás hatályba lépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal köteles írásban megküldeni Megrendelőnek, illetve közzétenni honlapján. A közlést követően a Megrendelő megrendeléseire a módosított hirdetési árak az irányadóak. A változások közzététele előtt kötött egyedi szerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Szolgáltató a korábbi árakat alkalmazza.

 1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogy ha a Megrendelő a Szolgáltató által előzetesen meghatározott időpontig formailag mindenben megfelelően a következő gazdasági évre hirdetési felületet leköt, a régi tarifatáblázat árait érvényesíti. Amennyiben a Megrendelő az így lekötött szolgáltatást nem tölti ki a gazdasági év folyamán, s az eltérés mértéke az előzetesen lekötött szolgáltatások értékének 10 (tíz) %-nál nagyobb, akkor a Megrendelő a kedvezményt elveszíti, és a Szolgáltató az adott gazdasági év tarifatáblázatának árait érvényesítheti visszamenőleg, mely különbözetet a Megrendelő egyösszegben köteles kifizetni. A fentieken túl a Megrendelő az előzetesen legkötött szolgáltatások nettó – ÁFÁ-t nem tartalmazó - értékének 20 %-a összegű szerződésszegési kötbér fizetésére is köteles egyidejűleg.

Amennyiben a megrendelt hirdetés a Megrendelőt terhelőt közlési és reklám átadási határidő elmulasztása, leszállítása miatt nem tudott megjelenni, úgy a Megrendelő a teljes díjat köteles megfizetni akkor is, ha a megjelenésre nem került sor.

V. Lemondás, módosítás, hibás teljesítés, vis maior, limitált felelősség

 1. A már megrendelt Szolgáltatást jogosult további jogkövetkezmények nélkül lemondani, vagy a hirdetéssel kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani.

 1. A lemondási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó módosítás benyújtására nincs lehetőség. A Szolgáltató ebben az esetben az eredeti megrendelés szerinti időpontban teszi a hirdetést közzé, vagy – a Megrendelő kifejezett, írásbeli kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő ez esetben is köteles a hirdetési összeg megfizetésére.

A Szolgáltató akkor is felszámolja a megrendelt hirdetésekért járó díj teljes összegét, ha a reklám anyaga a megadott anyagleadási határidőn belül nem érkezik be és így a megrendelt hirdetés megjelentetése lehetetlenné válik.

 1. A lemondás ténye mint jogszerű magatartás nem mentesít IV.3. és 5. pont szerinti jogkövetkezmények alól, amennyiben a lemondás eredményeként az ott megjelölt feltételek bekövetkeznek.

 1. A Szolgáltatóval szemben a hibás teljesítés miatt igények a reklám közzétételétől, folyamatosan megjelenő reklám esetében az első hibás közzétételtől számított 30 (harminc) napon belül - az ötödik nap, ha munkaszüneti napra esik, a következő első munkanap 16.00 óráig történt értesítés megküldésével érvényesíthetők, amely jogvesztő határidő, lejártát követően ezen a jogcímen igény a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető.

 1. Nem minősül felróható szerződésszegésnek, ha a reklám közzététele, nem a megrendelésnek megfelelő közzététele a Szolgáltató kívül eső, előre nem látható, olyan esemény miatt marad el, illetve történik a megrendeléstől eltérően, amelyet a Szolgáltató az általában elvárható gondosság nem mellett nem képes elhárítani, befolyásolni (vis maior). Ilyen esetben a Megrendelő díj fizetésére nem köteles.

 1. Megrendelő, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató díjazása a Szolgáltató korlátozott felelőségéhez igazodnak, kifejezetten elfogadja, hogy bármely jogcímen kártérítési vagy egyéb igény a Szolgáltatóval szemben, a szerződés alapján, vagy a szerződésen kívül, azzal összefüggésben, csak és kizárólag a reklám nettó - Áfa nélkül számított - ellenértéke erejéig, és csak a közvetlen, igazolt, tényleges károkra nézve érvényesíthetőek.

VI. § Jogviták, hatály, módosítás

 1. Az ÁSZF alkalmazása során a felek kijelentik az abban foglaltak maradéktalan teljesedésbe menéséhez szükséges fokozott együttműködési kötelezettséggel és a folyamatos kapcsolattartás szükségességével tisztában vannak. Ennek megfelelően a felek kötelezettséget vállalnak a fokozott együttműködési kötelezettség teljesítésére, és ennek keretében kötelezik magukat jelen ÁSZF alapján vagy egyébként a megállapodás céljának teljesüléséhez szükséges bármely közlés, jognyilatkozat vagy jogcselekmény haladéktalan megtételére, amennyiben az a jelen megállapodás céljával vagy tartalmával egyezik. Az együttműködési kötelezettséget megszegő fél minden ebből eredő kárért korlátlan kárfelelősséggel tartozik.

 1. A jelen ÁSZF alapját képező megállapodás megkötésével a felek között e tárgyban létrejött minden korábbi megállapodás, a felek bármelyike által tett ajánlat vagy javaslat hatályát veszti, ilyenre továbbiakban kellő alappal egyik fél sem hivatkozhat.

 1. Az ÁSZF elfogadásával a felek képviselői kijelentik, hogy az ÁSZF alapját képező megállapodás megkötéséhez szükséges minden törvényes képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkeznek, a jelen megállapodás az általuk képviselt felet maradéktalanul jogosítja és kötelezi. A felek kijelentik továbbá, hogy felhatalmazásuk érvényes a jelen megállapodás alapján szükséges bármely jognyilatkozat vagy jogcselekmény megtételére, a jelen megállapodás szerinti bármely jognyilatkozat vagy jogcselekmény megtételéhez semmilyen további jogszabályi, tulajdonosi vagy testületi felhatalmazás nem szükséges.

 1. A felek kijelentik, hogy a megállapodásból eredő minden jogkövetkezménnyel, a felekre háruló jogokkal és kötelezettségekkel tisztában vannak és a jelen megállapodás megkötésével ezen állapot megvalósulása érdekében járnak el.

 1. A felek egyező akarattal a kötelező írásbeliséget kötik ki, így jelen ÁSZF és az annak alapját képező megállapodás minden módosítása, értelmezése vagy kiegészítése csak írásban, a felek által közösen aláírva és teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalva érvényes. Ezen kellékeknek meg nem felelő okiratra, továbbá szóbeli vagy ráutaló magatartással tett közlésre, mint érvényes és hatályos jognyilatkozatra, egyik fél sem hivatkozhat.

 1. A felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF alapján minden közlést – ellenkező megállapodás hiányában – a másik félnek jelen ÁSZF alapját képező megállapodás fejrészében megjelölt címére kell küldeni. Amennyiben bármelyik fél ezen adataiban változás következik be, úgy erről bizonyítható módon köteles a másik felet írásban tájékoztatni, e tájékoztatás elmaradásának hiányában az eredeti címre küldött közlés érvényesnek és hatályosnak tekintendő.

 1. A felek megállapodnak abban, hogy az írásbeli közléssel azonos érvényűnek tekintik az e-mail útján eszközölt közlést is, azonban azt a tényt, hogy a közlést a másik fél cégjegyzésre jogosult képviselője átvette, a közlést eszközlő félnek kell kétség esetén bizonyítania. A sikertelen bizonyítás a közléssel élő fél terhére esik.

 1. Ha a jelen ÁSZF vagy az annak alapját képező megállapodás rendelkezései érvénytelenek és /vagy alkalmazhatatlanok, a feleknek ésszerűen elvárható mértékben minden szükséges intézkedést meg kell tenniük, hogy az alkalmazhatatlan és/vagy érvénytelen rendelkezést egy érvényes és alkalmazható olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely a leginkább hasonlít az érvénytelen és/vagy alkalmazhatatlan rendelkezés kereskedelmi, gazdasági, pénzügyi és jogi hatásához, mindezt annak érdekében, hogy a jelen megállapodás érvényességét és alkalmazhatóságát fenntartsák. Amennyiben nem lehetséges az ilyen érvénytelen és/vagy alkalmazhatatlan rendelkezés helyettesítése, vagy a felek a helyettesítő rendelkezés tartalmában nem tudnak megegyezni, az érvénytelen és /vagy alkalmazhatatlan részt a megállapodástól el kell különíteni és az így megmaradó részt kell kötelező erejűnek tekinteni, úgy mintha az érvénytelen és/vagy alkalmazhatatlan rendelkezések nem lettek volna a megállapodás részei, feltéve, hogy az ilyen rendelkezések érvénytelensége és/vagy alkalmazhatatlansága eredményeként a feleket megillető jogok nem csorbulnak lényegesen. Amennyiben érvénytelenség és/vagy alkalmazhatatlanság következtében jelen megállapodás célja hiúsul meg, úgy az érvénytelenség és/vagy alkalmazhatatlanság az egész megállapodásra kihat.

 1. A Felek tudomásul veszik, hogy a egyedi szerződések előkészítése és megkötése, valamint teljesítése során a kapcsolattartási adatok és minden más személyes adat megadására a másik féllel való szerződéskötés, valamint később annak teljesítése érdekében van szükség. Az adatot közlő fél kijelenti, hogy a kapcsolattartás céljára megadott személyes adatok kezelésére és továbbítására az erre vonatkozó hozzájárulás vagy megfelelő jogszabályi felhatalmazás birtokában kerül sor. A szerződéses kapcsolattartás és a teljesítés céljára a felek által egymás részére személyes adatok a felek által e célból tárolhatók, és a felek közti üzleti kapcsolattartásra használhatók fel. Az adatot kapó fél tudomásul veszi, hogy a szerződéses kapcsolattartók adatait a szerződéses jogviszony időtartama alatt, avagy addig kezelheti, míg az adatok törlésére vagy módosítására vonatkozó értesítést nem kap. Az adatot közlő fél vállalja az érintettek ennek megfelelő tájékoztatását az adatkezelés módjával és feltételeivel kapcsolatban, s vállalja továbbá a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 19. cikke szerinti értesítési kötelezettség teljesítését.

 1. A felek titoktartási kötelezettségére az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény irányadó. E körben üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

 1. A jelen ÁSZF 2022.12.01 napjától visszavonásig hatályos. A visszavonás a már megkötött egyedi szerződések hatályát nem érinti.

 1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-t a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal korábban a https://jegyakcio.hu honlapon magyar nyelven közzéteszi. A módosított ÁSZF csak a közzétételt követően megkötött egyedi szerződésekre irányadó.

A Szolgáltató a szerződéssel rendelkező Megrendelőinek elektronikus levélben értesítést küld a változásról, megjelölve annak elérhetőségét.

Szolgáltató jogosult – a már létrejött kötelezettségeinek körén túlmenően – az általa nyújtott szolgáltatások körét, tartalmát, vételárát, kapcsolódó folyamatait és az ezekhez kapcsolódó saját ügyvitelét megváltoztatni.

A Megrendelő köteles az ÁSZF rendelkezéseit és annak módosításait megismerni, melynek elmaradása Szolgáltató felróhatósági körén kívül esik, az ebből eredő károkért kizárólag előzetes jognyilatkozat megtételére kötelezetteket terheli a felelősség

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot kell alkalmazni. AZ ÁSZF elfogadásával a felek a magyar joghatóságnak, hatáskör fennállása esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.